2020-10-06

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę urządzenia NAS

Oleśnica, dnia  06.10.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe:  07109024150000000108014013

NIP: 911 - 16 - 78 - 916;

KRS: 0000035458

adres strony bip: szpzoz-olesnica.bip.gov.pl

adres e-mail: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą
przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica (upoważnienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

 

SZPZOZ unieważnienia zapytanie ofertowe na zadanie: „Dostawa urządzenia NAS (serwera) do przechowywania kopii danych” z dnia 06-10-2020

Uzasadnienie:

W zamieszczonym zapytaniu ofertowym wystąpił błąd w specyfikacji technicznej, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się