2021-06-18

zakup energii elektrycznej

Oleśnica, dnia  18-06-2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

e-mail: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe:  07 1090 2415 0000 0001 0801 4013

NIP: 911 - 16 - 78 - 916; KRS: 0000035458

adres strony internetowej: szpzozo-olesnica.bip.gov.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe SZPZOZ/Energia/01/2021

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

I. ZAMAWIAJĄCY.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej,  w planowanej ilości około
452 852kWh   dla  punktów poboru wg załącznika nr 2, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

KOD  CPV: 09310000-5 Elektryczność

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około 452 852 kWh w terminie 24 miesięcy  dla 5  punktów poboru wymienionych w załączniku  nr 2.

2.      Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii  rozliczana całodobowo lub ryczałtowo  w okresie dostawy 452 852 kWh.

Sumaryczna moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 110kW. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) przedstawione w zestawieniu zbiorczym  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia 01.08.2021 roku  do 31.07.2023 roku 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-mail: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl, poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście na  adres:SZPZOZ w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 do dnia 25.06.2021r. do godziny 10:00, w zamkniętej kopercie opisane: ”Zakup energii elektrycznej. Nie otwierać przed 25.06.2021r. o godz. 10:15”. Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie zamawiającego.

2.      Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem zwrotnym.

3.      Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021r. o godz. 10:15                w siedzibie Zamawiającego p. nr 3 II p.

4.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1.      Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów poboru opisanych  w załączniku nr 1
na warunkach określonych w SIWZ tj. za 452 852  kWh energii elektrycznej, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną  w okresie 12 miesięcy.

2.      Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.

3.      Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:

        C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy + podatek VAT

następnie wpisać w druku „Oferta”. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

VII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1.         Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto
  – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom.

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie – obowiązujący jest zapis cyfrowy.

2.         Cena jednostkowa netto za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym     umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie.

3.         Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji udziela Zamawiający  pod adresem email: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

X. ZAŁĄCZNIKI - do pobrania poniżej

1.      Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

2.      Załącznik Nr 2 – Charakterystyka  elektroenergetyczna.

3.      Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


 

Załączniki

  Zał.1 -formularz o...towy 2021.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 charakt. Energ2021.pdf 119,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 3 wzór umowy Energ2021.pdf 534,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się