2021-04-14

zaprojektowanie dostępności architektonicznej

W dniu 22.04.2021r. Zamawiajacy uaktualnił załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Oleśnica, dnia 14.04.2021 r.

 

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

  ul. Mikołaja Reja 10, 56 - 400 Oleśnica;

 - e-mail: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

 - tel.  71 798 28 04; 

 - godziny urzędowania od 7³° do 15°°;

 - konto bankowe:  Santander Bank nr  07 1090 2415 0000 0001 0801 4013;

 - NIP: 911-16-78-916;  KRS: 0000035458.

 - strona internetowa: szpzoz-olesnica.bip.gov.pl

ZAMAWIAJĄCY.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie sposobu zapewnienia dostępności obiektów Zamawiającego oraz oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dostępności architektonicznej dla osób

    niewidomych i słabowidzących wraz z kosztorysem, w budynkach wyszczególnionych w ust.

    3, a po zaopiniowaniu tego projektu i kosztorysu przez Zamawiającego - jego realizacja (po

    zawarciu umowy).

2. Wymagania dotyczące dostosowania obiektów poszczególnych zakładów leczniczych

    określone są w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

    ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części, a mianowicie:

 

1) część I:    budynek Przychodni Rejonowo – Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10, 56-400

                   Oleśnica;

2) część II:  budynek Przychodni Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25, 56-400 Oleśnica;

3) część III: budynek (część) Poradni dla dzieci chorych, ul. Kilińskiego 4c, 56-400 Oleśnica;

4) część IV: budynek (część) Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Boguszycach 117, 56-400

                   Oleśnica;

5) część V: budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ligocie Polskiej 31, 56-400 Oleśnica;

  

    Uwaga!

 

    Budynki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 5 są wpisane do rejestru zabytków.

 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach, to jest:

 

1) I etap:   wykonanie projektu (rysunek, albo opis poszczególnymi kondygnacjami) dostępności

                 obiektów dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących wraz z kosztorysem dla

                 każdej lokalizacji obiektu;

2) II etap: realizacja projektu.*

 

*  II etap może być realizowany dopiero po akceptacji projektu (oferty) przez Zamawiającego

    w formie pisemnej.

 

W zależności od kosztów realizacji przedmiotu zamówienia w II etapie realizacji Zamawiający może zmniejszyć liczbę części do realizacji.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa tego typu zadań.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania na każdą część zamówienia oddzielnie (dotyczy lokalizacji).

 

Oferta powinna być:

 

1) opatrzona pieczątką firmową;

2) posiadać datę sporządzenia;

3) zawierać adres siedziby Wykonawcy, adres email, numer telefonu, numer NIP;

4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście na  adres: SZPZOZ w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 do dnia 28.04.2021    r. do godziny 11:00, w zamkniętej kopercie opisane: ”Zapewnienie dostępności - Nie otwierać przed 28.04.2021r. do godz. 11:15”.

   Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

2.Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie opatrzonej adresem zwrotnym.

3. Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy pokój nr 3, II p.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

    treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców obliczenia (skalkulowania) ceny ofertowej za przedmiot

    określony w zapytaniu ofertowym (po zapoznaniu się na miejscu z przedmiotem zamówienia),

    z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

    Wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za

    pracę albo minimalnej stawki godzinowej,  ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym

    wynagrodzeniu za pracę. 

2. W złożonej ofercie należy podać cenę netto i brutto w złotych (dla poszczególnych części),

    a także wyszczególnić wartość podatku VAT w złotych.

3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

 

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SZPZOZ W OLEŚNICY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

         PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

 

  1. Kryterium ceny: max. 100 pkt.

 

      Oferta z najniższą ceną na (każdą część oddzielnie), otrzyma (zaokrągloną do dwóch miejscpo przecinku)

      maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów, wynikającą ze

      wzoru:

    C = (Cnc: Cbc) x 100 [pkt,]

    

     gdzie:  Cn c  - najniższa cena oferty,

                Cb c - cena badanej oferty,

                C      - punkty przyznane za kryterium ceny.

 

    2. Na cenę przedmiotu zamówienia, składa się koszt projektu, materiałów i robocizny.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji udziela Zamawiający pod adresem email: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

X. ZAŁĄCZNIKI- do pobrania poniżej:

1.  Załącznik Nr 1 - specyfikacja techniczna.

2.  Załącznik Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

3.  Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                        Stanisław Ptak

                                                                      

 

 


 

Załączniki

  Zał. nr 1 Specyfik...chniczna.docx 18,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 Formular...ofertowy.docx 25,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 wzór umowy.docx 17,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 Formular....04.2021.docx 26,55 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się