2021-07-20

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LASERA OKULISTYCZNEGO

                                                                                                                                   AKTUALIZACJA Z DNIA 23-07-2021

Zamawiający aktualizuje zał. Nr 1 Specyfikacja techniczna oraz zał. Nr 3 Uwowa oraz dołącza odpowiedzi na pytania.

Oleśnica, dnia 20.07.2021 r.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe:  07109024150000000108014013

NIP: 911 - 16 - 78 - 916;

KRS: 0000035458

adres strony bip: szpzoz-olesnica.bip.gov.pl

adres e-mail: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dostawa lasera okulistycznego zabiegowego z zintegrowaną diagnostyczną lampą szczelinową                 i z soczewkami do leczenia zaćmy i jaskry, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2. Miejsce instalacji:

 

Poradnia okulistyczna, Przychodnia Rejonowa Nr 2, przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy

 (I piętro).

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

    jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

    podstaw do wykluczenia z postępowania n podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.

 

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

    Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających

    dopuszczenie do obrotu i stosowania – atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu na

    terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; deklaracja zgodności, certyfikat CE.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

Oferta powinna być:

 

1) opatrzona pieczątką firmową;

2) posiadać datę sporządzenia;

3) zawierać adres siedziby Wykonawcy, adres email, numer telefonu, numer NIP;

4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty (w tym elektronicznej), kuriera lub

    też dostarczona osobiście na  adres: SZPZOZ w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 do

    dnia 30.07.2021r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie opisane: ”Dostawa lasera – Nie

    otwierać przed 30.07.2021r. do godz. 12:15”.

    Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

2.Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem       zwrotnym.

3. Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy pokój nr 3 II p.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

    treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców obliczenia (skalkulowania) ceny ofertowej za przedmiot

    określony w specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych

    z realizacją przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem kosztów pracy, których wartość

    przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

    minimalnej stawki godzinowej, ustalanych na podstawie przepisów o minimalnym

    wynagrodzeniu za pracę. 

2. W złożonej ofercie należy podać cenę netto i brutto w złotych, a także wyszczególnić wartość

    podatku VAT w złotych. W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje różne

    stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest to wyszczególnić w ofercie.

3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w przypadku rażąco niskiej ceny, o udzielenie

    wyjaśnień , w tym dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu zamówienia,

    uwzględniającego w szczególności:

 

1) oszczędności wynikającej z metody wykonywania zamówienia,

2) wybranych rozwiązań technicznych,

3) kosztów pracy.

 

5. Wykonawca podaje ceny netto i brutto oddzielnie.

 

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SZPZOZ W OLEŚNICY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

         PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował, kryterium ceny.

 

2. Zasady oceny ofert (punktów przyznawanych) za kryterium „cena”  -  oferta

    z najniższą ceną otrzyma (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) maksymalną liczbę

    punktów, a pozostałe oferty otrzymająliczbę punktów, wynikającą ze wzoru:

    C = (Cnc: Cbc) x 100 [pkt,]

    

     gdzie:  Cn c  - najniższa cena oferty,

                Cb c - cena badanej oferty,

                C      - punkty przyznane za kryterium ceny,

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE.

Dodatkowych informacji udziela Zamawiający  pod adresem email: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

X. ZAŁĄCZNIKI- do pobrania poniżej

1.  Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna.

2.  Załącznik Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

3.  Załącznik Nr 3 - projekt umowy.

 

                                                                                                           …………………

Załączniki

  Załącznik _nr_1_s...ser_okul.docx 15,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik _nr_2_f...ser_okul.docx 13,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik _nr_ 3_...ser_okul.docx 21,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualiz_z_23_Zał...ser_okul.docx 16,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualiz_z_23_Zał...ser_okul.docx 22,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedz_na_pyt_ 23_07_2021.docx 19,51 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się