2021-07-20

ZAPYTANIE OFERTOWE Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Oleśnica, dnia  20.07.2021 r.

Samodzielny Zespół Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

Tel. 71 798 28 04,

Godziny urzędowania od 7³º do 15ºº;

Konto bankowe:  07109024150000000108014013

NIP: 911 - 16 - 78 - 916;

KRS: 0000035458

adres strony bip: szpzoz-olesnica.bip.gov.pl

adres e-mail: zamowienia@szpzoz-olesnica.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem robót w branży

    elektrycznej, to jest:

1) wykonywanie niezbędnych napraw bieżących instalacji elektrycznej, - wg. potrzeb na zlecenie;

2) wykonywanie napraw interwencyjnych i usuwanie awarii w zakresie obejmującym bieżącą

   konserwację instalacji elektrycznej;

3) wykonywanie rozbudowy i modyfikacji instalacji elektrycznej, według zgłaszanych potrzeb;

4) przystosowywanie instalacji elektrycznej do wymagań nowo instalowanych urządzeń;

5) inne powiązane prace dotyczące konserwacji i bieżących napraw instalacji elektrycznej

    zapewniające właściwe funkcjonowanie (np. pomiary skutecznego samoczynnego wyłączenia

    w układzie TN-S i napięciu znamionowym 230 V, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony

    przeciwporażeniowej, skuteczności uziomów – co 5 lat).

 

Uwaga!

W przypadku awarii instalacji elektrycznej, współpraca z operatorem sieci i sprzedawcą energii,

 jeśli taka współpraca jest wymagana.

 

II. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:

 

1) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1 - ul. Ludwikowska 10, 56-400 Oleśnica;

2) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Gen. Józefa Hallera 25,  56-400 Oleśnica;

3) Poradnia dla Dzieci Chorych – ul. Kilińskiego 4c, 56-400 Oleśnica;

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia – Boguszyce 117, gm. Oleśnica;

5) Wiejski Ośrodek Zdrowia - Ligota Polska 31, gm. Oleśnica;

6) pomieszczenia Administracji SZPZOZ – ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica.

 

III. W OFERCIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:

1. Stawkę roboczogodziny za realizację umowy w trybie zlecenia zwykłego (rozpoczęcie

    wykonywania zleconych prac w ciągu2 dni od złożenia zlecenia).

2. Stawkę roboczogodziny za realizację umowyw trybie zlecenia awaryjnego (rozpoczęcie

    wykonywania zleconych prac niezwłocznie – nie później niż 2h- od złożenia zlecenia).

 

IV. WZÓR UMOWY:

W załączeniu.

 

 

                                                                                                 …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

UMOWA  nr …. EL/2021

 

zawarta w Oleśnicy w dniu …07.2021 roku w Oleśnicy, pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 56-400 Oleśnica ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowanym przez

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z wykonaniem robót w branży

   elektrycznej, w zakresie:

1) wykonywanie niezbędnych napraw bieżących instalacji elektrycznej, - wg. potrzeb na zlecenie;

2) wykonywanie napraw interwencyjnych i usuwanie awarii w zakresie obejmującym bieżącą

   konserwację instalacji elektrycznej;

3) wykonywanie rozbudowy i modyfikacji instalacji elektrycznej, według zgłaszanych potrzeb;

4) przystosowywanie instalacji elektrycznej do wymagań nowo instalowanych urządzeń;

5) inne powiązane prace dotyczące konserwacji i bieżących napraw instalacji elektrycznej

    zapewniające właściwe funkcjonowanie (np. pomiary skutecznego samoczynnego wyłączenia

    w układzie TN-S i napięciu znamionowym 230 V, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony

    przeciwporażeniowej, skuteczności uziomów – co 5 lat).

 

Uwaga!

W przypadku awarii instalacji elektrycznej, współpraca z operatorem sieci i sprzedawcą energii,

 jeśli taka współpraca jest wymagana.

§ 2

 

1. Wykonywanie usług następować będzie na zlecenie i stosownie do potrzeb Zamawiającego

    począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

2. Częstotliwość i zakres każdej usługi wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji (zlecenie)

   Zamawiającego, wyrażonych na piśmie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Wykonawca, po ocenie zakresu prac niezbędnych do wykonania w celu usunięcia awarii lub

    w celu wykonania innego zlecenia, poinformuje o tym zakresie Zamawiającego.

4. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca musi

    uzyskać zgodę Zamawiającego, co do zakresu prac niezbędnych do wykonania, chyba że zakres

    prac do wykonania został szczegółowo opisany w zleceniu od Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie zleconych przez Zamawiającego

    czynności w ciągu2 dni od złożenia zlecenia przez Zamawiającego lub w innym terminie

    wskazanym przez Zamawiającego – tryb zlecenia zwykłego.

6. W przypadkach awarii, kiedy niezbędna jest natychmiastowa interwencja Wykonawcy (podlega

     ocenie Zamawiającego), podjęcie zleconych przez Zamawiającego usług powinno rozpocząć się

     niezwłocznie (nie później niż 2 godz.) – tryb awarii.

 

§  3

1.       Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów będzie przedmiot zlecenia,  określony zgodnie z 

           uregulowaniami jak w § 1 umowy.

2.       Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

        3.       Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do  

                  odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie

                  odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy

                  odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

4.       W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do

          ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym

          Zamawiającego.

5.       Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres robót objętych zleceniem lub

          wykonane prace mają wady uniemożliwiające właściwe korzystanie z urządzeń. W razie odebrania

          przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych

          wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

 

1)      żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie

         Wykonawcy odpowiedni termin;

2)      obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika,

         że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął 

         wad   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne.

 

6.       W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

           przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć

           w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

           Wykonawcy.

7.       W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich

          usunięciu.

 

§  4

1.         Usługi wykonywane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego rozliczne będą na podstawie

            stawki roboczogodziny brutto (zawierającej koszty dojazdu i użycia sprzętu)

2.         Usługi wykonywane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego rozliczne będą według stawki:

1)      stawka roboczogodziny za realizację umowy w trybie zlecenia zwykłego, o którym mowa w § 1

          ust. 6,wynosi brutto: ……,

2)      stawka roboczogodziny za realizację umowy w trybie awarii, o którym mowa w § 1 ust. 7,wynosi

         brutto: ……,

               3)      Udokumentowany koszt zakupu urządzeń, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

                         Wykonawca doliczy do kosztów świadczonych usług.

3.         Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt. 2 ust. 1-3 umowy

             uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty

             dojazdu do miejsca wykonania robót.

4.         Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana przelewem bankowym na jego rachunek

             wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, za wykonaną usługę wraz z

             protokołem obioru podpisanym przez obie strony umowy.

5.         Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na …………………….

§ 5

1.       W razie stwierdzenia wad w wykonaniu zleconych usług, Zamawiający złoży Wykonawcy   stosowną

           reklamację, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu

          reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

2.       Na wykonane w ramach niniejszej umowy prace Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na

          okres 12 miesięcy liczonych od dnia wykonania odbioru.

3.       W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek

          powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez  

          Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony,

          a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia

         od daty powiadomienia.

4.       Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach

           wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym

           wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

§ 6

1.    Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę

       umowną w wysokości …………………

2.    Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone

        kary umowne, m. in. w razie powstania szkody w mieniu Zamawiającego powstałej na skutek

        opóźnienia w realizacji usług.

3.    W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w dokonaniu zapłaty należności, Wykonawca może obciążyć

       Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§ 7

1.    Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.

2.    Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.

3.    Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim tygodniowym okresem wypowiedzenia w

        przypadku, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z wykonaniem zlecenia dłużej niż 10 dni, licząc od dnia

        zawiadomienia Wykonawcy o zleceniu wykonania usługi przez Zamawiającego, a w przypadku awarii 2

       dni.

 

§ 8

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:

1. …………………………., tel. …………… - Wykonawcę.

2. ……………………….. reprezentującego Zamawiającego.

 

§ 9

1.       Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3.       Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez

          Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

4.       Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych   w niniejszej   

          umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktowych

          realizowanych przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Przetwarzanie

         danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu

         Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w

         związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

         uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE.L.2016.119.1)

        /zwaną RODO/, przy zachowaniu postanowień dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych

        danych, w tym wglądu Wykonawcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany.

5.     Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający a

        1 egz. Wykonawca.

 

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający:

 

………………                                                                                           …………………..


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się