2020-10-12

Sposób udzielania świadczeń w czasie pandemii COVID-19

1)      Sposób wykonywania porad lekarskich w czasie pandemii koronawirusa -  

a)w trybie teleporady -  lekarz telefonuje do pacjenta ze służbowego telefonu i po pozytywnej autoryzacji danych pacjenta (imię i nazwisko, pesel, wykaz leków które przyjmuje, data i miejsce ostatniej wizyty u lekarza poz, adres zamieszkania, nr tel. i e-mail), lekarz przeprowadza konsultację, którą odnotowuje w systemie informatycznym CliniNet (opis dolegliwości z uwzględnieniem czasu ich trwania- ICD-10, wywiad epidemiologiczny , zaordynowane leki, sposób dalszego postępowania), wystawia skierowania na badania diagnostyczne lub do poradni specjalistycznych, przekazuje online lub drukuje je, pieczętuje i oddaje do rejestracji celem przekazania pacjentowi.

b)w trybie osobistej wizyty pacjenta –    pacjenci zgłaszający się do poradni i przychodni przyjmowani są zgodnie z harmonogramem pracy  ustalonym przed ogłoszeniem pandemii koronawirusem . Realizacją świadczenia w gabinetach należy zachować daleko idącą ostrożność przed możliwością zakażenia się koronawirusem i tak:

  • pacjenci i personel w budynku przychodni (poradni) muszą bezwzględnie przebywać w maskach zakrywających usta i nos,
  • obowiązkowo należy dezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w wejście do budynku przychodni (poradni bądź ośrodka zdrowia).
  • wchodząc do budynku należy poddać się pomiarowi temperatury, przy podwyższonej  zawiadomić lekarza i z nim ustalić dalszy tok postępowania,
  • przy poruszaniu się wewnątrz budynków przychodni, (poradni, ośrodków zdrowia)  bezwzględnie należy zachować min. 2 mb odległości od innej osoby  i to zarówno przy rejestracji jak i podczas oczekiwania przed gabinetem (pracownią) – nie zajmować miejsc siedzących oklejonych taśmą,
  • do budynku przychodni (poradni lub ośrodków zdrowia) nie wchodzić wcześniej jak na  10  minut przed planowana wizytą,
  • osoby chore przewlekle, zażywające leki konieczne do kontynuacji leczenia, mogą   zapotrzebowanie na nie z niezbędnymi danymi, wrzucać do zamykanych skrzynek znajdujących się przy wejściu do przychodni a informacje zwrotną o numerze (kodzie) wystawionej recepty należy przekazać pacjentowi przez telefon po uprzedniej identyfikacji go,
  • rejestrowanie pacjentów na kolejną wizytę w poradniach (gabinetach), gdzie lekarz przyjmuje  z pielęgniarką odbywa się w miejscu udzielania świadczenia zdrowotnego (gabinecie), a tam gdzie nie ma pielęgniarki w rejestracji,
  • wyniki badań, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zamieszczane są w historii choroby pacjenta systemu CliniNet w formie elektronicznej,              
  • konieczne jest bezwzględne zachowanie środków ostrożności i ochrony osobistej przez personel w czasie przyjęć pacjentów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się