Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 12/2021 dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy z dnia 02.07.2021 roku,
Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy z dnia
02.07.2021 roku,w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie
świadczeń zdrowotnych na lata 2021 - 2025.
02.07.2021 więcej
USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Ustalenie wartości zamówienia na okres od dnia 01.09.2021 roku
do dnia 31.12. 2021 roku.
02.07.2021 więcej
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu
ofert
02.07.2021 więcej
PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NEGOCJACJI
Protokół końcowy z negocjacji
02.07.2021 więcej
FORMULARZ OFERTOWY
Formularz ofertowy na świadczenia zdrowotne w zakresie
gwarantowanych świadczeń pielęgniarki lub higienistki
szkolnej:
02.07.2021 więcej
REGULAMIN KONKURSU OFERT
Regulamin Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:
świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej
w środowisku nauczania i wychowania w latach 2021 - 2025
02.07.2021 więcej
Ogłoszenie nr SZPZOZ/Med.Szkol./1/2021.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń
gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej w
środowisku nauczania i wychowania
02.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się