2021-07-02

Ogłoszenie nr SZPZOZ/Med.Szkol./1/2021.

Ogłoszenie

nr SZPZOZ/Med.Szkol./1/2021.

 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Na podstawie art. 26; art. 26 a i art. 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku - tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 711 oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą: 56 - 400 Oleśnica, ul. M. Reja  10,  tel.  71 798 28 03,

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU: 86 - w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  (kod CPV: 85121000 - 3) na realizację świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, w n.w. szkołach:

 

L/p

Szkoła

Lokalizacja

Liczba dni i godzin pracy w tygodniu (odponiedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

1

Szkoła Podstawowa nr 1.

56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 47

3 razy po 4 godziny = 12 godz.

2

Szkoła Podstawowa nr 2.

56-400 Oleśnica, ul. Św. Jadwigi 1A

4 razy po 4 godziny = 16 godz.

3

Szkoła Podstawowa nr 3.

56-400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 8

5 razy po 4 godziny = 20 godz.

4

Szkoła Podstawowa nr 8.

56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 35

2 razy po 3 godziny = 6 godz.

5

Katolicka Szkoła Podstawowa.

56-400 Oleśnica, ul. Północna 16

1 raz po 3 godziny = 3 godz.

6

Szkoła Podstawowa w Smolnej.

Smolna 70, gm. Oleśnica

1 raz po 3 godziny = 3 godz.

7

Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej.

Ligota Mała 15, gm. Oleśnica

2 razy po 3 godziny = 6 godz.

8

II Liceum Ogólnokształcące.

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56

4 razy po 4 godziny = 16 godz.

Razem:

82 godz. tygodniowo

 

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 69.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) na okres rozliczeniowy od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2021 roku.

Informacja o podziale tej kwoty na poszczególne szkoły w załączniku „Ustalenie wartości zamówienia”.

Okres obowiązywania umowy: na czas określony do dnia 30.06.2025 roku z możliwością jej przedłużenia.

W przypadku umów na czas określony, umowa będzie przedłużana na kolejne lata obowiązywania umowy zawartej z DOW NFZ we Wrocławiu.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą  lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, a mianowicie:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 05.07.2021 roku w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10, w godz.

 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: szpzoz-olesnica.bip.gov.pl

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) oraz elektronicznej w zamkniętych kopertach

z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, do dnia 05 sierpnia 2021 roku do godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 sierpnia 2021 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 3 (II piętro)

w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie: szpzoz-olesnica.bip.gov.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy przy

ul. M. Reja 10.

SZPZOZ w Oleśnicy zastrzega sobie prawo wybrania kilku ofert do realizacji przedmiotu zamówienia (po jednej ofercie dla danej szkoły).

Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w trybie konkursu ofert, SZPZOZ w Oleśnicy zawrze umowę na okres od dnia 01.09.2021 roku do dnia 30.06.2025 roku.

                                                                                                         Dyrektor

 

                                                                                                    Stanisław  Ptak

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się