2021-07-02

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NEGOCJACJI

Załącznik nr 5

do regulaminu konkursu ofert

 

 

PROTOKÓL KOŃCOWY Z NEGOCJACJI

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

56 - 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10.

 

 

Konkurs ofert na 2021 -2025 rok

Data:  /.......  / 08/ 2021 r.

 

 

.............................................................................................................................................................................................................

                                              (wymienić pełna nazwę lub nazwisko i imię oferenta)

 

 

 

1. Nazwa zakresu świadczeń: .....................................................................................................................

 

 

Propozycje oferenta

Propozycje SZPZOZ w Oleśnicy

Ilość godzin tygodniowo i w której szkole.

I

Cena jednostkowa [w zł]: .............. za 1 godz. lub

Cena jednostkowa [w zł]: ...............za ucznia.

Cena jednostkowa [w zł]......................za 1 godz.

lub

Cena jednostkowa [w zł]: ...............za ucznia.

Wartość w 2021 roku [w zł]: ...............................

Wartość w 2021 roku [w zł]: ...............................

 

Uwagi:

 

...........................................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

Protokół końcowy zawiera ostateczne stanowiska stron w procesie negocjacji co do ilości i ceny. Podpisanie protokołu z negocjacji nie oznacza dokonania wyboru oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy.

Rozbieżność stanowisk w protokole końcowym oznacza,  że oferta nie zostanie wybrana.

 

 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:                          IMIONA I NAZWISKA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH         

                                                                                OFERENTA

  .................................................................     .....................................................................................................

1) mgr Mariola Aiyegbusi  ...................................................,

                      

2) mgr Aneta Rachel     ……………………………...................                   PODPISY: 

 

3) mgr Katarzyna Bułatowicz .........................................,

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się