2021-07-02

REGULAMIN KONKURSU OFERT

Oleśnica,  dnia 02.07.2021 r.

 

 

 

REGULAMIN

 KONKURSU OFERT

na  świadczenia  zdrowotne w zakresie:

 świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej w środowisku nauczania   i wychowania.

 w latach 2021 - 2025 

Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów  Opieki  Zdrowotnej

 w  Oleśnicy z siedzibą: 56 – 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10

 

 

Podstawa  prawna:

 

1. art. 26, 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej: tekst

    Jednolity - Dz. U. z 2021 roku, poz. 711.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

    środków publicznych – tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15

    lipca 2020 roku (Dz. U. z dnia sierpnia 2020 roku, poz. 1398).

3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 roku,

    poz. 1078).

 

§ 1

Wstęp:

 

1. Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

    zwanym dalej „udzielającym zamówienie”, może udzielić zamówienia na udzielanie

    w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej „zamówieniem”, podmiotowi

    wykonującemu działalność leczniczą  lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych

    kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej

    dziedzinie medycyny zwanym dalej „przyjmującym zamówienie”.

2. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

    Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 stycznia 2002 roku (Dz. Urz.

    WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002 roku, str. 1 i następne z późniejszymi zmianami).

3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert.

4. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

 

§ 2

Dyrektor:

 

Dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy:

 

1) określa:

 

a) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej                   

    w określonym  zakresie i rodzaju poradni,

b) kryteria oceny ofert,

c) warunki wymagane od oferentów,

 

2) powołuje komisję konkursową, zwana dalej „komisją”.

 

§ 3

 Komisja  konkursowa:

 

1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa (dalej: komisja) w składzie:

 

1)  mgr Mariola Aiyegbusi               - przewodnicząca komisji,

2)  mgr Aneta Rachel                      -   członek komisji,

3)  Katarzyna Bułatowicz                -   członek komisji.

 

2. Komisja rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

§ 4

Wyłączenie z prac w komisji:

 

1.  Członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

 

1)  jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2)  osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3)  osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4)  osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią

    z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku

    nadrzędności służbowej.

 

2.  W sytuacji o której mowa wyżej dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy dokonuje wyłączenia takiej

     osoby ze składu komisji i powołuje nowego członka komisji.

 

§ 5

 Odrzucenie oferty, wezwanie do usunięcia braków formalnych i unieważnienie

 postępowania:

 

1. Odrzuca się ofertę:

 

1) złożoną po terminie,

2) zawierającą nieprawdziwe informacje,

3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki

    zdrowotnej,

4) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

5) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną,

6) jeżeli oferent lub oferta nie odpowiadają warunkom określonych w przepisach prawa oraz

   Regulaminie  konkursu ofert,

7) złożona przez oferenta, z którym została rozwiązana umowa przez Udzielającego zamówienie w trybie

    natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.

 

2. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów, lub gdy

    oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków

    w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

3. Dyrektor unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:

 

1)  nie wpłynęła żadna oferta,

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu chyba, że z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie

    konkurs ofert na tych samych warunkach - nie wpłynie więcej ofert,

3) odrzucono wszystkie oferty,

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą udzielający zamówienie przeznaczył na finansowanie

    świadczeń opieki zdrowotnej danym postępowaniu,

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub zawarcie umowy nie leży

    w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

§ 6

Kolejność czynności pracy komisji:

 

1. W części jawnej konkursu:

 

1)  stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz podaje liczbę złożonych ofert na poszczególne szkoły,

2)  otwiera koperty z ofertami w rozbiciu na poszczególne zakresy świadczeń zdrowotnych,

3)  ustala, które z ofert spełniają warunki określone w  ogłoszeniu i wzorze oferty,

4)  przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów.

 

2.W części niejawnej, komisja może:

 

1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich

    kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny  w odniesieniu do przedmiotu

    zamówienia,

2) nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania  świadczeń opieki

    zdrowotnej,

3) przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:

 

  • liczby planowanych dni i godzin do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej,
  • ceny w złotych za 1 ucznia, albo godzinę udzielanych świadczeniach zdrowotnych w danej szkole.

 

4) w przypadku złożenia większej ilości ofert niż były oczekiwanych przez Udzielającego zamówienia  w danym

    zakresie świadczeń i uzyskania przez oferentów takiej samej liczby punktów, komisja konkursowa ostatecznie

    rozstrzygnie o wyborze ofert spośród złożonych ofert, które uzyskały taką samą ilość punktów.

 

§ 7

Kryteria ocen ofert i warunki wymagane od oferentów:

 

1. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od oferentów są jawne i nie podlegają zmianie

    w toku postępowania.

2. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

   opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość

   udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu, cenę i liczbę godzin na oferowane

   gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz kalkulację kosztów.

 

  Ustalone kryteria są następujące:

 

1. Kwalifikacje pielęgniarki lub higienistki szkolnej:

 

L/p

Oceniane kwalifikacje

Liczba punktów

1

Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.                                                                                      

7

2

Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowisk nauczania i wychowania.

6

3

Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego, zdobytego  po rozpoczęciu po dniu 23 sierpnia 2015 roku).                                                                                 

5

4

Ukończony kursu kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowisk nauczania                    i wychowania. 

4

5

Odbywa szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego.                                 

3

6

Położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

2

7

Higienistka szkolna, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz posiada co najmniej 5 - letni staż pracy.                                                                                      

1

 

 

 

 

 

 

2. Dostępność:

 

1) we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

    od pracy:                                                                                                    5 pkt.;

2) przez 4 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:   4 pkt.;

3) przez 3 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:   3 pkt.;

4) przez 2 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:   2 pkt.;

5) przez 1 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:   1 pkt.;

 

3. Cena za 1 godzinę pracy w szkole:

 

1) do 40,00 zł:                9 pkt.,

2) od 41 zł do 45,00 zł:  6 pkt.,

3) od 46 zł do 50 zł:       3 pkt.,

4) powyżej 51,00 zł:       0 pkt.

 

UWAGA!

 

Warunki lokalowe nie podlegają ocenie, bowiem SZPZOZ w Oleśnicy zapewnia bezpłatne użytkowanie gabinetów w szkołach, wyposażonych zgodnie z wymogami art. 27 ust. 3 ustawy               z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1398) .

 

  Warunki wymagane od oferentów:

 

1) posiadanie prawa wykonywania zawodu (ksero dokumentu) oraz dokumentu uprawniającego do realizacji

    świadczeń zdrowotnych w szkołach;

2) wpis do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmiotu leczniczego lub

    indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o którym

    mowa w ustawie o działalności leczniczej) - jeżeli dotyczy,

3) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu

    świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponosi solidarnie SZPZOZ w Oleśnicy (udzielający   

     zamówienie)   i przyjmujący zamówienie (oferent) - (art. 27 ust. 7 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku

     o działalności leczniczej  t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

4) jeżeli ofertę składa podmiot leczniczy, do oferty należy dołączyć listę osób, które będą udzielali świadczeń

    zdrowotnych na rzecz udzielającego zamówienia wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez

     te osob  kwalifikacje o których mowa w pkt. 1.

 

§ 8

Rozstrzygnięcie postępowania:

 

1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

   świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.

2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu

    o konkursie ofert.

3. Ogłoszenie zawiera: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce

    Zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.

4. Z chwila ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania, następuje jego zakończenie i komisja ulega

    rozwiązaniu.

 

§ 9

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia, a w związku z tym przesunięcia terminu obowiązywania umowy.

 

§ 10

Środki odwoławcze:

 

 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SZPZOZ

     w Oleśnicy zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

     świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

2.  W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

     do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest

     w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

3.  Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

     świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on

     oczywiście bezzasadny.

4.  Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela

     pisemnej

     odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

6. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się  na tablicy

    ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

7. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżona czynność.

8. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy,

    w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące

    rozstrzygnięcia postępowania.

9. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

    do czasu jej rozpatrzenia..

10. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

11. Dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni, od daty jego otrzymania.

 

§ 11

Umowa:

 

1. Z przyjmującym zamówienie wyłonionym w drodze konkursu ofert udzielający zamówienia

    zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych (odpowiadający czasowi umowy

    zawartej pomiędzy SZPZOZ w Oleśnicy i DOW NFZ we Wrocławiu).

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie

    oraz na zasadach określonych w umowie, a udzielający zamówienia do zapłaty wynagrodzenia

    za udzielanie tych świadczeń.

4. Umowa zawiera w szczególności:

 

1) określenie zakresu świadczeń zdrowotnych,

2) określenie sposobu organizacji świadczeń zdrowotnych, w tym: miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń

    zdrowotnych,

3) minimalną liczbę osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,

4) przyjęcie przez przyjmującego zamówienie obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez

     udzielającego  zamówienie,

5) określenie rodzajów i sposobu kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienia przekazuje przyjmującemu

    zamówienie z tytułu realizacji zamówienia, a w przypadku ustalenia stawki ryczałtowej - określenie jej

     wysokości,

6) ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności,

7) ustalenie trybu przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o realizacji przyjętego zamówienia,

8) postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy

    za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia,

9) zobowiązanie przyjmującego zamówienie do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej.

 

4. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego

    zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnianiu zachodziłaby konieczność zmiany treści umowy, na

    podstawie której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie chyba, że konieczność

    wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

    w chwili zawarcia umowy.

5. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających

    z umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń  w zakresie udzielonego

    zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie.

7. Umowa ulega rozwiązaniu:

 

1) z upływem czasu, na który była zawarta,

2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,

3) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy

    druga  strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

 

8. Wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

9. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym

    będzie się uchylał od podpisania umowy, udzielający zamówienia ma prawo wyboru oferty

    najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

§ 12

Ustalenie wartości zamówienia i zakres stosowania mniejszego regulaminu:

 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie

przyjmującego zamówienie, bez podatku VAT, ustalone przez SZPZOZ w Oleśnicy z należytą

starannością.

 

Regulamin  opracował:

 

.......................................

      Stanisław  Ptak    

           

W  załączeniu  wzory:

 

1) zał. nr 1 - wzór oferty na świadczenia w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,

2) wzór ogłoszenia o wniesieniu protestu,

3) wzór protokołu końcowego z negocjacji,

4) ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert.

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się