2021-07-02

Zarządzenie nr 12/2021 dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy z dnia 02.07.2021 roku,

 

Zarządzenie nr 12/2021

 

dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Oleśnicy z dnia 02.07.2021 roku,

w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na lata 2021 - 2025.

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku - tekst jednolity:  Dz. U. 2021 roku, poz. 711, oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078 -  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą: 56 - 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10,  udziela zamówienia w trybie konkursu ofert podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania w szkołach:

 

L/p

Szkoła

Lokalizacja

Nr ogłoszenia

1

Szkoła Podstawowa nr 1.

 

56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 47

 

 

SZPZOZ/Med. Szkol./1/2021

2

Szkoła Podstawowa nr 2.

 

56-400 Oleśnica, ul. Św. Jadwigi 1A

3

Szkoła Podstawowa nr 3.

 

56-400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 8

4

Szkoła Podstawowa nr 8.

 

56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 35

5

Katolicka Szkoła Podstawowa.

 

56-400 Oleśnica, ul. Północna 16

6

Szkoła Podstawowa                   w Smolnej.

 

Smolna 70, gm. Oleśnica

7

Szkoła Podstawowa                 w Ligocie Małej.

 

Ligota Mała 15, gm. Oleśnica

8

II Liceum Ogólnokształcące.

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56

 

 

§ 2

 

Wprowadzam do stosowania Regulamin konkursu ofert z dnia 02.07.2021 roku (w załączeniu) wraz z wzorami:

 

1)  formularza oferty (w załączeniu),

2)  umowy na świadczenia  (w załączeniu).

 

§ 3

 

1. Łączna wartość zamówienia w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku połowie  nie może przekroczyć

    kwoty 69.700.0,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych).

2. Wartość kwot zamówienia na poszczególne szkoły, określa załącznik do niniejszego zamówienia.

3. Szacunkowe kwoty zamówienia na rok 2022 i lata następne, będą ustalane na dany rok i będą wynikać ze wzoru:

 

    „¼ kwoty podanej w ust. 1 x 12 miesięcy x wskaźnik wzrostu cen jednostkowych podanych przez NFZ w ramach umowy na POZ,

      na rok następny” .

 

§ 4

 

1. Termin składania ofert: do dnia 05.08.2021 roku, do godz.8:00, w siedzibie Zamawiającego.

2. Termin otwarcia ofert: w dniu 05.08.2021 roku, o godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego.

 

§ 5

 

Niniejsze zarządzenie opublikowane zostaje na stronie: szpzoz-olesnica.bip.gov.pl

oraz na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy i jego zakładach leczniczych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                              

                                                                                                           ....................................

                                                                                                                                                                      (dyr. Stanisław Ptak)

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się