2020-10-12

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA

dla PACJENTÓW i KONTRAHENTÓW

dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) przez

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,

z  siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych pacjentów i kontrahentów jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10.

O dnia 25 maja 2018 roku będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: naczelna@szpzoz-olesnica.pl

Dane osobowe przetwarzane będą przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w oparciu o przepisy RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku), ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318) i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia  (Dz. U. z 2015 roku, poz. 636 ze zm.) oraz własnych instrukcji wprowadzonych zarządzeniem dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy nr 6/2018 z dnia 15 maja 2018 roku..

Okresy przechowywania danych osobowych pacjentów:

1)  dokumentacja medyczna: 20 lat (lub 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia);

2)  dokumentacja medyczna: 22 lata (dotyczy dzieci do ukończenia 2 roku życia);

3)  zdjęcia rentgenowskie: 10 lat (przechowywane poza dokumentacją medyczną);

4)  skierowania: 5 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza);

5)  skierowania: 2 lata (od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie   

    - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie; będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza).

Po upływie ww. okresów przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający  identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana: pacjentowi, jego przedstawicielowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Okres przechowywania danych osobowych kontrahentów: na czas trwania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1)  prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, zgodnie z art.23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)  prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE.

Prawa, o których mowa wyżej, można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres poczty elektronicznej - podany na wstępie lub  przesłanie pisemnej informacji na adres: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10) z dopiskiem „ Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu SZPZOZ w Oleśnicy:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, podwykonawcy świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, firmy świadczący usługi serwisowe sprzętu medycznego i informatycznego, radcy prawni, sądy i prokuratura oraz inni na podstawie przepisów prawa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się