2020-03-04

Struktura organizacyjna

W skład SZPZOZ w Oleśnicy, wchodzi:

   1. Dział Medyczny, z następującymi jednostkami organizacyjnymi:

  

   1) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10

       w Oleśnicy.

   2) Przychodnia Rejonowa nr 2, przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy, z komórkami

       organizacyjnymi zlokalizowanymi poza siedzibą przychodni, a mianowicie:

    a) poradnią dla dzieci chorych przy ul. Kilińskiego 4 c w Oleśnicy,

    b) gabinetami medycyny szkolnej z punktami szczepień w szkołach

    c) poradniami stomatologicznymi w szkołach,  

   3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Boguszycach 117, gm. Oleśnica,

   4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej 31, gm Oleśnica.

   2. Dział administracyjno - techniczny i księgowości, w skład którego wchodzi:

   1) sekcja administracyjna Zakładu, przy ul. M. Reja 10 w Oleśnicy:  

   a) radca prawny,

   b) samodzielne stanowisko ds. kadrowych,

   c) samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych,

   d) samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i bhp,

2) sekcja techniczna:

a) specjalista ds.: energetycznych, informatyki i inny, wg. potrzeb,

b) kierowca

b)  konserwator, elektryk, hydraulik  i inny, wg. potrzeb,

c) sprzątaczki.

3) sekcja finansowo - księgowa:

1) główny księgowy,

2) księgowy ds. płac,

3) księgowy ds. materiałowych,

4) księgowy ds. rozliczeń z kontrahentami,

5) księgowy ds. liczenia kosztów.

3. Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych SZPZOZ

     w Oleśnicy oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych,

     nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej i statucie określa, regulamin

     organizacyjny ustalony przez dyrektora, zgodnie z art. 23 i art. 24, ustawy z dnia 15

     kwietnia 2011 roku (tekst jednolity: Dz. U. z z 2020 roku poz. 295 ze zm.) -

     patrz menu użytkownika „Zasady funkcjonowania”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się