2020-03-04

Dyrektor, zastępcy dyrektora i inne osoby sprawujące funkcje

1) dyrektor: mgr inż. Stanisław Ptak (międzyuczelniane studia podyplomowew zakresie organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu i Akademii Medycznej im. Piatów Śląskich we Wrocławiu), posiada uprawnienia kwalifikacyjne typu E i D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń cieplnych i innych energetycznych, elektroenergetycznych i zużywających paliwa gazowe:

a) odpowiada za zarządzanie SZPZOZ w Oleśnicy i kierowanie jego działalnością oraz nadzorem nad eksploatacją instalacji elektrycznych do 1 kV, cieplnych powyżej 50 kW, kotłowni opalanych paliwem stałym i gazowym do 10 kPa , urządzeniami ciśnieniowymi, wentylacyjnymido 80 kW i aparaturą kontrolno - pomiarową,

b) reprezentowanie go na zewnątrz,

c)jest przełożonym pracowników SZPZOZ w Oleśnicy,

d)dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

- zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,

- zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa,

- głównego księgowego,

- kierowników jednostek organizacyjnych,

- samodzielnych stanowisk pracy.

2) zastępcy dyrektora realizują swoje zadania zgodnie z zakresami czynności:

a) zastępca dyrektora ds. lecznictwa: dr Karim Ahmad – specjalista II st. w zakresie chirurgii ogólnej absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu

b) zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa: wakat

Pełni obowiązki kierownika Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1. Wykonuje obowiązki pełnomocnika dyrektora ds. Zarządzania Systemem Jakości ISO 9001 : 2015,

3) główna księgowa: mgr Elżbieta Pruszczyńska, absolwentka Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu i studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej, posiadająca certyfikat nr 48383/2010 Ministra Finansów potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

4) samodzielne stanowiska: stanowisko ds. kadrowych, ds., kancelaryjnych i ds. zamówień publicznych oraz bhp - zgodnie ze zakresami czynności,

5) kierownik Przychodni Rejonowej nr 2, ul. gen. J. Hallera 25: lek. Anna Kołacińska, absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych (USG).Laureatka Kapituły nagrody środowiska medycznego i farmaceutycznego - „Anioły Medycyny 2013”i „Anioły Farmacji”,

6) kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Boguszycach 117: dr n. med. Olga Dworak, absolwentka Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera we Bydgoszczy, posiadająca dyplomy:specjalisty w dziedzinie pediatrii i specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz dyplom doktora nauk medycznych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

7) kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ligocie Polskiej 31: lek. Dorota Stachurska, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się