2020-03-04

Rada społeczna

1) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest

organem:

a) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego (miasto Oleśnica),

b) doradczym dyrektora,

2) skład osobowy rady społecznej:

a) przewodniczący rady społecznej: Michał Kasprzyszak,

b) zastępca przewodniczącego rady społecznej: Damian Siedlecki,

c) członkowie rady społecznej:

- Patrycja Czerwińska: przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,

- Józefa Stefani,

- Zuzanna Szponarska,

- Kazimierz Karpienko,

- Ewelina Kata.

3) kadencja rady społecznej trwa 3 lata.

4) do zadań rady społecznej należy:

a) przedstawianie podmiotowi Burmistrzowi Miasta Oleśnicy, wniosków i opinii w sprawach:

  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

  • związanych z przekształceniem lub likwidacja, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

  • przyznawania dyrektorowi nagród,

  • rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem,

b) przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  • kredytów bankowych lub dotacji,

  • podziału zysku,

  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

  • regulaminu organizacyjnego,

c) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

d) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

e) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się