2020-03-04

Cele i zadania

1. Celem SZPZOZ w Oleśnicy jest działanie służące:

1) zachowaniu zdrowia,

2) zapobieganiu chorobom i urazom,

3) wczesnemu wykrywaniu chorób,

4) leczeniu,

5) pielęgnacji,

6) zapobieganiu niepełnosprawności i jej ograniczeniu.

2. Zadaniem SZPZOZ w Oleśnicy jest realizacja świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej, a mianowicie:

a) porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych,

b) porady lekarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych

medycznie,

c) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia na warunkach określonych

w przepisach NFZ,

d) porady patronażowe,

e) badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,

f) szczepienia obowiązkowe, realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych i inne szczepienia określone w przepisach

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

g) świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,

zgodnie z wymaganiami NFZ,

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie:

a) alergologii dla dorosłych i dla dzieci,

b) diabetologii*,

c) kardiologii,

d) dermatologii dla dorosłych i dla dzieci,

e) neurologii dla dorosłych,

f) neurologii dla dzieci,

g) onkologii*,

h) gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych i dla dzieci,

i) reumatologii,

j) ginekologii i położnictwa, w tym patologii ciąży oraz ginekologii dla dziewcząt,

k) chirurgii ogólnej,

l) chirurgii urazowo - ortopedycznej,

m) okulistyki, w tym leczenia jaskry u dorosłych i dzieci,

n) otolaryngologii dla dorosłych i dla dzieci),

o) urologii,

p) zdrowia psychicznego,

r) leczenia uzależnień od alkoholu i współuzależnień,

s) psychologii,

t) profilaktyki chorób piersi.

3) leczenia stomatologicznego, w zakresie:

a) stomatologii zachowawczej dla dorosłych i dla dzieci, w tym w szkołach,

b) ortodoncji,

c) protetyki stomatologicznej*,

4) badańdiagnostycznych, w zakresie:

a) rentgenodiagnostyki: kostnej, klatki piersiowej i itd.,

b) rentgenodiagnostyki zębów,

c) mammografii,

d) elektroencefalografii (EEG),

e) elektrokardiografii (EKG),

f) ultrasonografii, w tym z f. Dopllerowską (badanie: serca, głowy, stawów, narządów jamy

brzusznej, dopochwowe, piersi, ciąży, przepływów i inne),

g) analityki laboratoryjnej ( hematologiczne, biochemiczne i inne),

h) cytologii,

i) spirometrii,

j) audiometrii dla dorosłych i dla dzieci,

5) pomocy doraźnej wyjazdowej i na miejscu w zakładzie, w zakresie **:

a) nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

b) nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

6) medycyny pracy - na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny

pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 125, poz. 1317 z 2004 roku, z późniejszymi zmianami),

w odniesieniu do:

a) pracowników i osób pozostających w stosunku służbowym,

b) osób wykonujących prace na podstawie umowy o prace nakładczą,

c) kandydatów do szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów

tych szkól oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

d) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

e) osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach

karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary

ograniczenia wolności.

* SZPZOZ w Oleśnicy nie realizuje świadczeń w tym zakresie , bowiem nie ma umowy

z DOW NFZ we Wrocławiu.

** świadczenia te obecnie realizuje Powiatowy Zespól Szpitali w Oleśnicy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się