2020-10-12

Regulamin rejestracji on-line (eportalu Pacjenta)

REGULAMIN REJESTRACJI

ON - LINE (eportal Pacjenta)

§ 1

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem aplikacji eportal Pacjenta i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów OpiekiZdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10 (zwanym dalej Zespołem).

2. Aplikacja eportal Pacjenta umożliwia pacjentom: rezerwację, zmianę i odwołanie terminów usług zdrowotnych realizowanych przez lekarzy poradni specjalistycznych i lekarzy POZ w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zespołu.

3. Pacjent korzystający z aplikacji eportal Pacjenta zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2012 roku, nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Zespół w celach związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

4. Zespół zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Pacjentem mailowo lub w inny sposób w przypadkach związanych z planowaną wizytą lekarską.

§ 2

Dostęp do aplikacji portal Pacjenta :

1. Dostęp do aplikacji eportal Pacjenta, przysługuje każdemu PacjentowiZespołu, który złoży wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

2. Do korzystania z aplikacji eportal Pacjenta upoważnia hasło dostępu.

3. Logowanie do aplikacji eportal Pacjenta wymaga każdorazowo wprowadzenia identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Pacjenta. Hasło dostępu powinno być zmieniane co 30 dni.

4. Login i hasło nadawane jest Pacjentowi po złożeniu podpisanego wniosku , o którym jest mowa w ust. 1.

5. Logowanie do aplikacji możliwe jest po wpisaniu adresu:
https://rejestracja.szpzoz-olesnica.pl lub poprzez link do aplikacji na stronie www.szpzoz-olesnica.pl

6. Pliki pomocy do aplikacji znajdują się:

-jeśli pacjent jest niezalogowany: na stronie głównej – link „Pomoc przy pierwszym logowaniu” lub link na dole strony - „Przewodnik pacjenta”

- po zalogowaniu do aplikacji - link na dole strony „Przewodnik pacjenta”

§ 3

Zasady funkcjonowania aplikacji eportal Pacjenta:

Aplikacja umożliwia ustalanie terminów wizyt lekarskich bezpłatnych realizowanych na podstawie umów zawartych przez Zespół z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, jak również wizyt odpłatnych realizowanych na podstawie art. 16 ; art. 50 ust. 5 i art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami).

§ 4

Postanowienia końcowe:

1. Zespół zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa oraz polityką bezpieczeństwa
i informacji w Zespole.

2. Korzystanie z aplikacji eportal Pacjenta oznacza, że Pacjent akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku i jest udostępniony na stronie internetowej www.szpzoz-olesnica.pl .

 

Załączniki

  zalacznik1.pdf 86,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się