2020-07-07

Rejestracja

Rejestracja pacjentów:

1. Rejestracja pacjentów (świadczeniobiorców) do poszczególnych poradni lub pracowni, odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem osób trzecich.

2. Pacjent w dniu, w którym będzie realizowane na Jego rzecz świadczenie zdrowotne do rejestracji zgłasza się osobiście z dowodem tożsamości: dowodem osobistym (albo paszportem lub prawem jazdy), a następnie podaje pracownikowi rejestracji numer swojego PESEL.

3. Pracownik rejestracji sprawdza w elektronicznym systemie weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy tzw. „eWUŚ” - prawo tego pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W przypadku pojawienia się na monitorze informacji o potwierdzeniu ubezpieczenia pacjent jest rejestrowany do danego lekarza (świadczenia) w poradni lub pracowni.

5. W przypadku pojawienia się na monitorze informacji o braku potwierdzenia ubezpieczenia - pacjent musi wypełnić i podpisać oświadczenie wg. wzoru druku, dostępnego w rejestracji. Pacjent musi wyjaśnić swój status ubezpieczenia w: ZUS, zakładzie pracy lub NFZ, gdyż może być obciążony kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

6. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany wyżej. W takim przypadku pacjent, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczenia opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tego pacjenta kosztami udzielonych świadczeń.

Rejestracja pacjentów ON – LINE (portal Pacjenta):

1. Aplikacja eportal Pacjenta umożliwia pacjentom: rezerwację, zmianę i odwołanie terminów usług zdrowotnych realizowanych przez lekarzy poradni specjalistycznych i lekarzy POZ w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zespołu.

2. Dostęp do aplikacji eportal Pacjenta, przysługuje każdemu PacjentowiZespołu, który złoży wniosek.

3. Do korzystania z aplikacji eportal Pacjenta upoważnia hasło dostępu.

4. Logowanie do aplikacji eportal Pacjenta wymaga każdorazowo wprowadzenia identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Pacjenta. Hasło dostępu powinno być zmieniane co 30 dni.

5. Login i hasło nadawane jest Pacjentowi po złożeniu podpisanego wniosku.

6. Logowanie do aplikacji możliwe jest po wpisaniu adresu:

https://rejestracja.szpzoz-olesnica.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się