2020-03-04

Bezpłatne i odpłatne świadczenia zdrowotne

BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Pacjentom przysługująbezpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie ustalonym art. 16 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1398 ze zmianami)

z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 6 niniejszego regulaminu i rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanymi na jej podstawie, których celem jest:

- zachowanie zdrowia,

- zapobieganie chorobom i urazom,

- wczesne wykrywanie chorób,

- leczenie,

- pielęgnacja,

- zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie,

- wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego do celów pomocy społecznej,

- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

ODPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

1. Pacjentom na podstawie art. 16. ust. 1ustawy, o której mowa w § 2 niniejszego rozdziału, nie

   przysługują:

1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia

   i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta, jeli nie one związane z:

     - dalszym leczeniem,

     - rehabilitacją,

     - niezdolnością do pracy,

   - kontynuowaniem nauki,

     - uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów

       w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,

     - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

2. Koszty badań, orzeczeń lub zaświadczeń wydawanych pacjentom na zlecenie prokuratury

   albo sądu w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawieodrębnych ustaw,

     pokrywane są z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

     Kosztami badania (w tym wydania orzeczenia lub zaświadczenia) obciążane są strony

   postępowania.

3. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z:

1) orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,

2) orzekaniem o niepełnosprawności,

3) ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych,

finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostało przeprowadzone badanie

lub wydane orzeczenie bądź zaświadczenie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się