2020-07-07

Organizacja działu medycznego

 

Dział Medyczny stanowią następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, 56 - 400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10:

1)poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (4 gabinety lekarzy POZ, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, pracownia EKG),
2)poradnia dermatologiczna (2 gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno - zabiegowy i rejestracja),
3)poradnia neurologiczna dla dorosłych,
4)poradnia neurologiczna dla dzieci,
5)poradnia reumatologiczna,
6)poradnia chirurgii ogólnej (+ gabinet diagnostyczno – zabiegowy w miejscu);
7)poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej (gabinet diagnostyczno – zabiegowy i gipsiarka w miejscu),
8)poradnia otolaryngologiczna dla dorosłych i dla dzieci (gabinet lekarski gabinet diagnostyczno - zabiegowy w miejscu),
9)poradnia onkologiczna
(brak kontraktu),
10)poradnia urologiczna (gabinet diagnostyczno - zabiegowy + węzeł sanitarny w miejscu),
11)poradnia chorób płuc i gruźlicy (gabinet diagnostyczno - zabiegowy z pracownią spirometryczną i rejestracją),
12)poradnia medycyny pracy,
13)poradnia ortodoncji,
14)poradnia stomatologiczna dla dorosłych i dla dzieci (gabinety + sterylizatornia),
15)pracownia rentgenowska ogólna (zdjęcia kostne, w tym kręgosłupa, klatki piersiowej, radiografia) - rejestracja, pokój opisów lekarskich, sala operacyjna, sterownia, serwerownia i archiwum),
16)poradnia zdrowia psychicznego (z rejestracją),
17)poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu (z rejestracją)
18)pracownia RTG zębowego i mammografii (sala operacyjna, sterownia, ciemnia, pokój
opisów lekarskich): pracownia posiada system cyfrowy pośredni z radiologicznym
systemem informatycznym NETRAAD,
19)pracownia EEG,
20)pracownia EKG,
21)rejestracja ogólna dla POZ i poradni specjalistycznych (bez poradni: dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc oraz zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień),
22) poradnia ginekologiczno - położnicza z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym w miejscu i rejestracją oraz USG.

2. Przychodnia Rejonowa nr 2, 56 - 400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25:

A. Komórki organizacyjne zlokalizowane w budynku przychodni):
1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (8 gabinetów lekarskich + gabinet diagnostyczno - zabiegowy),
2) poradnia dla dzieci zdrowych (pokój przygotowawczy, gabinet lekarski i punkt szczepień),
3) poradnia alergologiczna dla dorosłych i dla dzieci (+gabinet zabiegowy),
4) poradnia okulistyczna (gabinetem diagnostyczno - zabiegowym w miejscu),
5) poradnia diabetologiczna (gabinet diagnostyczno - zabiegowy w miejscu)
(bez kontraktu),
6) poradnia kardiologiczna (bez kontraktu),
7) punkt szczepień dla dorosłych,
8) pracownia ultrasonograficzna USG z f. Dopplera (badania: jamy brzusznej, tarczycy, bioder u dzieci, przezciemiączkowych, serca, przepływów żylnych kończyn dolnych i dogłowowych),
9) pracownia EKG,
10) centralne laboratorium analityczne (punkt pobrań materiału, pracownia hematologiczna, pracownia biochemiczna),
11) pielęgniarki środowiskowe,
12) rejestracja ogólna.

B. Komórki organizacyjne zlokalizowane poza siedzibą (budynkiem) przychodni:

1. Poradnia dla dzieci chorych, 56 - 400 Oleśnica, ul. Kilińskiego 4 c, w skład której wchodzą:
1) 4 gabinety pediatryczne,
2) gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
3) izolatka,
4) rejestracja.

3. Gabinety stomatologiczne w szkołach*:
1) Gimnazjum nr 3, ul. Kochanowskiego 8 w Oleśnicy,
2) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Św. Jadwigi 1a w Oleśnicy,
3) Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Paderewskiego 2 w Oleśnicy,
5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6, ul. Kleeberga 4 w Oleśnicy.
 * liczba czynnych gabinetów stomatologicznych w danym roku, zależy od liczby zakontraktowanych etatów lekarzy dentystów (punktów rozliczeniowych).

4. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z punktami szczepień w szkołach*: 1) w szkołach wymienionych w punkcie § 3 pkt 3 niniejszego rozdziału,
2) Gimnazjum nr 1, ul. Armii Krajowej 47 w Oleśnicy,
3) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Listopada 10 w Oleśnicy
4) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gminy Oleśnica, przy ul. Wileńskiej 32 w Oleśnicy,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy, przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy + Gimnazjum i Zasadnicza   Szkoła Zawodowa), ul. Wojska Polskiego 8 w Oleśnicy.

* SZPZOZ w Oleśnicy, realizuje zadania zdrowotne w zakresie opieki nad uczniami również w szkołach:

1) II Liceum Ogólnokształcące , ul. Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy,
2) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wiejska 35 w Oleśnicy,
3) Katolicka Szkoła Podstawowa Prywatna, ul. Północna 16 w Oleśnicy,
4) Szkoła Podstawowa, Wszechświęte 16 b,
5) Szkoła Podstawowa, Sokołowice 24,
6) szkoła Podstawowa , Ligota Mała 15,
7) Szkoła Podstawowa , Smolna 70,
8) Szkoła Podstawowa , Ligota Polska 3,

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia, 56 - 400 Boguszyce nr 117 gm. Oleśnica:

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej z pracownią EKG,

2) poradnia stomatologiczna,

3) pielęgniarstwo środowiskowe,

4) gabinet zabiegowy,

5) rejestracja.

4. Wiejski Ośrodek Zdrowia, 56 - 400 Ligota Polska nr 31, gm. Oleśnica:

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej z pracownią EKG,
2) poradnia stomatologiczna,
3) pielęgniarstwo środowiskowe,
4) gabinet zabiegowy,
5) rejestracja.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się