2020-03-04

Organizacja i zadania poradni i pracowni

1. Organizacja i zadania poradni podstawowej opieki zdrowotnej:

1) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej realizują świadczenia zdrowotne, zgodnie

       z warunkami umowy zawartej z DOW NFZ we Wrocławiu,

2) w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, udzielane są tylko świadczenia dla dorosłych,

3) w Wiejskich Ośrodka Zdrowia w Boguszycach i Ligocie Polskiej udzielane są świadczenia dla

     dorosłych i dzieci,

4) w Przychodni Rejonowej nr 2, udzielane są oddzielnie świadczenia dla dorosłych i dla dzieci,

     przy czym:

a) dla dzieci zdrowych z punktem szczepień, w budynku przychodni przy ul. gen. J. Hallera 25

     w Oleśnicy,

b) dla dzieci chorych z gabinetem zabiegowym przy ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy.

   Zadania i wymagania w stosunku do poradni realizujących świadczenia w zakresie

   POZ określone są przepisami: rozporządzeniami Ministra Zdrowia, zarządzeniami

   Prezesa NFZ i umowami zawartymi z DOW NFZ, a mianowicie:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2013 roku poz. 1248,

2) zarządzeniem nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27

   listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

   świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,

3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych

   szczepień ochronnych - Dz. U. nr 182, poz. 1086.

  

   Poradnie te realizują świadczenia w zakresie:

   1) chorób wewnętrznych (lekarze bez specjalizacji, lekarze specjaliści i lekarze z I stopniem

     specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych lub z inną specjalizacją),

   2) pediatrii (lekarze z I stopniem lub II stopniem specjalizacji albo lekarze specjaliści),

   3) pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego,

   4) położnictwa środowiskowo - rodzinnego,

   5) medycyny szkolnej,

   6) szczepień dla dorosłych i dla dzieci,

   7) medycyny rodzinnej (lekarze specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej),

   8) wizyt lekarskich w domu chorego,

   9) diagnostyki laboratoryjnej,

10) diagnostyki RTG,

11) diagnostyki USG,

12) diagnostyki EKG.

Na rzecz poradni POZ realizująświadczenia zdrowotne, także:

- pielęgniarki w gabinecie zabiegowym,

- pielęgniarki (technicy) w pracowni EKG,

- pielęgniarki (rejestratorki) w rejestracjach,

- pielęgniarki środowiskowo - rodzinne,

- położne środowiskowo - rodzinne,

- pielęgniarki i higienistki w szkołach,

- sekretarki medyczne.

2. Organizacja i zadania poradni specjalistycznych:

1) w poradniach specjalistycznych zatrudnieni są lekarze specjaliści lub lekarze z II stopniem

   specjalizacji (także z I stopniem specjalizacji),

2) w poradniach zatrudnione są także pielęgniarki lub położne,

3) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

   finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, nr 164, zdrowotnej

   z późniejszymi zmianami) udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich

   udzielania przez Zakład,

4) lista oczekujących stanowi integralną część dokumentacji medycznej,

5) Zakład w razie potrzeby dokonuje szczegółowej regulacji przyjęć pacjentów, zwłaszcza

   w poradniach w których są największe kolejki oczekujących, a w szczególności:

- opracowuje pisemne procedury rejestracji pacjentów do poszczególnych poradni,

   - realizuje więcej świadczeń niż przewiduje to umowa z DOW NFZ we Wrocławiu

     (za zgodą dyrektora Zakładu, wiedząc o tym, że te ponadlimitowe świadczenia

     mogą być nie zapłacone przez DOW NFZ).

     Zadania poradni specjalistycznych wynikają z:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Dz. U. z 2013 roku, poz.

   1413,

2) zarządzenia nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17

   grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju

   ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

3. Organizacja i zadania poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień:

Zadania poradni wynikają z:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11 2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - Dz. U.

     z 2013 roku, poz. 1386,

2) zarządzenia nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 13

   grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju

   opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

3) zarządzenia nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 31grudnia

   2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

   umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

4. Organizacja i zadania poradni stomatologicznych:

1) w poradniach stomatologicznych świadczenia realizowane są zgodnie z harmonogramem pracy

   poszczególnych poradni, w zakresie zgodnym z umowąz DOW NFZ we Wrocławiu,

2) Zakład pełni dyżur stomatologiczny w każdą sobotę nieświąteczną w gabinecie

   stomatologicznym na I piętrze Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul.

   Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy,

3) liczba udzielnych świadczeń stomatologicznych jest ograniczona (zgodnie z umowąz DOW

   NFZ we Wrocławiu) - tworzona jest lista oczekujących na świadczenia,

Zadania poradni stomatologicznych wynikają z umów zawartych z DOW NFZ we Wrocławiu oraz z:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1462,

2) zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12

   grudnia 2013 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie

   stomatologiczne.

5. Organizacja i zadania pracowni diagnostycznych:

1) pracownie diagnostyczne udzielająświadczeń zdrowotnych w dniach i godzinach ustalonych

   harmonogramem,

2) pacjent skierowany na badania (laboratoryjne, ultrasonograficzne i rentgenowskie)

   otrzymuje zalecenia przez lekarza kierującego oraz wskazanie, gdzie takie badanie może być

   wykonane (dotyczy badań wykonywanych w Zespole lub wykonywanych na podstawie umów

   zawartych pomiędzy Zakładem i innym podmiotem leczniczym),

3) lekarz wykonujący badanie (lub opisujący wynik badania) przekazuje dokumentację z badania

   do lekarza kierującego, a dopiero po wpisaniu wyników do dokumentacji medycznej danego

   pacjenta, może ten wynik przekazać pacjentowi,

4) badanie diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego:

- wykonuje się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie

   najmniejszej dawce promieniowania jonizującego,

- wykonanie procedury radiologicznej u osób poniżej 16. roku życia należy odnotować

   w książce zdrowia dziecka,

- szczegółowe zasady korzystania z badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego

   reguluje instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej i mammograficznej

   z dnia 17.06.2011 roku zatwierdzona przez dyrektora Zakładu (zgodnie z instrukcją,

   w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o konieczności powiadomienia przez

   pacjentkę będącą w ciąży, rejestratorkę (a) lub technika RTG, o tym fakcie),

- w pracowniach rentgenowskich (mammograficznych obowiązuje plan postępowania

   awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych wprowadzany zarządzeniem dyrektora Zakładu

(zał. nr 1 do zarządzenia nr 7/2011 z dnia 10.06.2011 roku),

- pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące poddani są

   obowiązkowym szkoleniom wstępnym i okresowym, wg. opracowanego przez Zakład

programu szkolenia, zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

   Sanitarnego we Wrocławiu (program zatwierdzono pismem Dolnośląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr HR-PD-720-251-1/11 z dnia 28.06.2011 roku).

Realizacja programów zdrowotnych reguluje umowa z DOW NFZ we Wrocławiu oraz:

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - Dz. U. z 2013 roku,

2) zarządzenie nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

   29.10.2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju

profilaktyczne programy zdrowotne.

6. Organizacja i zadania Centralnego Laboratorium Analitycznego:

1) czas pracy pracowni:

   Centralne laboratorium analityczne czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku w dni

   robocze, w godzinach: 6:45 do 16:30,

2) czas pracy pracowników:

 

   W centralnego laboratorium analitycznym, czas pracy pracowników rozpoczyna się i kończy

     o różnych porach dnia i tak:

a) 3 pracowników, w godz.:         6:45 - 14:20,

b) 1 pracownik, w godz.:             8:55 - 16:30,

c) pozostali pracownicy w godz.: 7:25 : 15:00,

3) organizacja pracy:

- 3 pracowników przychodzących do pracy na godz. 6:45, przygotowuje stanowiska pracy, tak aby

od godz. 7:00 móc rejestrować i pobierać materiał do badań od pacjentów (którzy wpuszczani

o godz. 7:00 do budynku Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy),

- 1 pracownik rozpoczyna pracę od godz. 8:55 do 16:30, do którego obowiązków należy także:

   wydawanie wyników, uzupełnianie dokumentacji medycznej, wykonywanie badań na „CITO”

i innych zadań zleconych przez kierownika,

- pozostali pracownicy wykonują pracę związaną z wykonywaniem badańlaboratoryjnych

   i innych, zleconych przez kierownika,

4) kierownik centralnego laboratorium analitycznego:

-   analizuje liczbę i zakres zleconych badań i przedstawia ewentualne wnioski zastępcy dyrektora

   ds. lecznictwa,

-   współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych Zakładu w zakresie organizacji

   przyjęć pacjentów w okresie zwiększonej liczby zachorowań - np. pobieranie materiałów do

   badań dodatkowo w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10

   i w poradni dla dzieci,

- współpracuje z zewnętrznymi laboratoriami, z którymi SZPZOZ w Oleśnicy ma podpisaną

   umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych, które nie sąwykonywane w centralnym

   laboratorium analitycznym SZPZOZ w Oleśnicy.

Warunki współdziałania poradni i pracowni:

1. W celu zapewnienia ciągłości leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

   w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta, a także codziennie w godzinach od 18ºº (lub

   20ºº) do 8ºº dla podopiecznych Zakładu dyżur pełni izba przyjęć Powiatowego Zespołu

   Szpitali w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1 na podstawie umowy zawartej z DOW NFZ

     we Wrocławiu.

   Informacje (lokalizacja, numer telefonu), jaki podmiot leczniczy wykonuje ten rodzaj

     świadczeń zdrowotnych, wywieszane są na tablicach ogłoszeń lub w innym widocznym

     miejscu na zewnątrz budynku przychodni (ośrodka zdrowia lub poradni).

2. W celu zapewnienia badań diagnostycznych pacjentom przypisanym określonym typom porad

   w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, a których nie wykonuje się w tutejszym

   Zakładzie, zawierane są umowy, zgodnie z zasadami ustalonymi przez NFZ oraz przepisami

   art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o podmiotach leczniczych.

   Umowy te dotyczą m.in:

1) badań grupy krwi i innych badań laboratoryjnych, których wykonywanie w Zespole jest

   nieopłacalne,

2) USG serca z próbą wysiłkową,

3) badań biologicznych i bakteriologicznych,

4) badań histopatologicznych,

5) badań kapilaroskopowych, profilometrycznych, EMG, densometrycznych,

     termometrycznych skóry, zdjęć panoramicznych jamy ustnej, prac technicznych w zakresie

   protetyki o ortodoncji i innych wymaganych przez NFZ.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się