2020-03-04

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

Świadczenia w zakresie medycyny pracy:

 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni medycyny pracy odbywa się

   codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z umowami zawartymi

   z podmiotami gospodarczymi i innymi osobami prawnymi w Przychodni Rejonowo -

   Specjalistycznej nr 1, 56 - 400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10.

2. W poradni świadczy się usługi także na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem

   Medycyny Pracy we Wrocławiu, dotyczącym badania uczniów, studentów i kandydatów na

   studia doktoranckie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie są gwarantowane:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie są gwarantowane, odbywa sięw terminie ustalonym przez pacjenta i lekarza po godzinach przyjęć osób oczekujących w kolejce w danym dniu.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach określonych w § 6 rozdziału VI:

 

Udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych w poradniach specjalistycznych dla osób ubezpieczonych, a które w trakcie rejestracji lub przyjęcia w poradni nie wykażą się wymaganym skierowaniem lub nie udokumentują faktu opłacana składek zdrowotnych, udzielana jest porada lekarska w terminie ustalonym wcześniej w dniu rejestracji i jest ona odpłatna.

W przypadku udokumentowania ubezpieczenia w terminie 7 dni, opłata jest zwracana

wpłacającemu.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE INNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych odpłatnie lub

   za częściową odpłatnością w przypadkach okrlonych w regulaminie organizacyjnym.

2. Przy ustalaniu wysokości opłaty, dyrektor Zakładu uwzględnia rzeczywiste koszty udzielenia

   świadczenia zdrowotnego.

3. Wysokość pobieranych opłat ustalana jest nie rzadziej niż 1 x na rok i ustalana jest

   zarządzeniem dyrektora Zakładu, którego załącznikami cenniki:

1) Zał. nr 1: cennik ogólny odpłatnych świadczeń zdrowotnych - oznaczony jako „Cennik nr

                   ../rok/Og.”,

2) Zał. nr 2: cennik badańpracowników zakładów pracy, w zakresie profilaktycznej opieki

                   zdrowotnej realizowanej na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27

                 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2018 roku poz 1155 ze zmianami)

                   – oznaczony jako „Cennik nr ../rok/MP”,

3) Zał. nr 3: cennik świadczeń niegwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego –

                   oznaczony jako „Cennik nr ../rok/ ST”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się