2020-07-07

Zakres świadczeń zdrowotnych

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ w Oleśnicy (dalej Zakład):

1. Świadczenia gwarantowane, na podstawie umów zawartych z DOW NFZ we Wrocławiu, w zakresie służącym zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, a szczególności związanych z:

1) podstawową opieką lekarską i pielęgniarską, udzielaną w gabinetach i pracowniach Zakładu oraz w środowisku nauczania i w domu chorego, a także w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne środowiskowe,

2) ambulatoryjną specjalistyczną opieką lekarską udzielaną w poradniach specjalistycznych,

3) diagnostyką obrazową i nieobrazową,

4) diagnostyką laboratoryjną,

5) leczeniem psychiatrycznym i leczeniem uzależnień,

6) leczeniem stomatologicznym (ogólnostomatologicznym i ortodontycznym),

7) programami profilaktycznymi,

8) szczepieniami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi.

2. Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy.

3. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach badań klinicznych, w zakresie ustalonym

w umowach cywilno - prawnych.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Podstawowa opieka zdrowotna:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, realizowane są w przychodniach, w godzinach od 8ºº do 18°°. W wiejskich ośrodkach zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są w godzinach od 8ºº do 15³º. W wiejskich ośrodkach zdrowia, raz w tygodniu świadczenia zdrowotne wykonywane są w godzinach popołudniowych.
Świadczenia opieki zdrowotnej, w wyżej wymienionych godzinach realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze. W przypadku, gdy w danym dniu WOZ nie jest czynny, opiekę zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sprawują oleśnickie przychodnie.

2. W okresach zwiększonej zachorowalności świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są do godz. 20ºº w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J.Hallera 25 w Oleśnicy.
Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godz. 7ºº do 18ºº, osobiście, telefonicznie i poprzez osoby upoważnione lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku pacjenta obłożnie chorego (w tym osoby niepełnosprawnej) Zakład zapewnia wizyty lekarskie i pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych w domu chorego.

 

Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna:

1. Świadczenia w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowane są w poradniach specjalistycznych jednostek organizacyjnych Zakładu, w godzinach dopołudniowych oraz w niektóre dni robocze w godzinach popołudniowych. Świadczenia te realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych do publicznej wiadomości (informacje wywieszone w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu oraz na stronie internetowej Zakładu).

2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (mającego zawartą umowę z dolnośląskim oddziałem wojewódzkim NFZ).

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2 nie jest wymagane do świadczeń:
1) ginekologa i położnika,

4. Skierowanie nie jest także wymagane od osób, które są:
 1) inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz osobami represjonowanymi i kombatantami (dotyczy wszystkich specjalności - poradni specjalistycznych) i innych wymienionych w przepisach prawa,

 2) zakażonymi wirusem HIV (poradnia dermatologiczna),

 3) uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie leczenia uzależnień w poradni odwykowej.

Odpłatne świadczenia specjalistyczne:

 

Ambulatoryjne świadczenie specjalistyczne udzielone pacjentowi bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 61 ustawy, o której jest mowa w § 2 ust. 1 niniejszego rozdziału) opłaca pacjent, z wyjątkiem:

1) stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego (definicja, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. 89, poz.590 ze zmianami:
stanpolegający na nagłym lub przewidywanym w krótkimczasiepojawieniu sięobjawów  pogarszania stanu zdrowia, którego bezpośrednimnastępstwem może byćpoważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenieciała lub utrata życia, wymagający natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”).

Leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień:

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień kontraktowane są przez NFZ na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia - ostatnie z dnia 06.11.2013 roku - Dz. U. z 2013 roku, poz. 1248.Rodzaj świadczeń i ich zakres na dany rok określony jest w umowie z DOW NFZ we Wrocławiu.

 

Leczenie stomatologiczne:

1. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego określone są przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia (ostatnie zmiany: rozporządzenie - Dz. U. z 2013 roku, poz. 1462.

2. Liczba świadczeń, miejsce i zakres tych świadczeń na każdy rok określa umowa z DOW NFZ we Wrocławiu.

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH:

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie psychiatryczne i stomatologiczne udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania w Zakładzie.

2. Pacjenci , którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację oraz inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej - stosowna informacja winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń każdej jednostki (komórki) organizacyjnej Zakładu.

3. Informację o kolejkach oczekujących, poszczególne komórki organizacyjne (poradnie) przekazują do sekretariatu dyrektora Zakładu do dnia 5 danego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Szczegółowe zasady sporządzani list oczekujących oraz wzór sprawozdania w wersji elektronicznej określa NFZ.

ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE:

1. W Zakładzie wymagane jest skierowanie na badania diagnostyczne w zakresie:

 1) diagnostyki laboratoryjnej,

 2) ultrasonografii,

 3) mammografii, z zastrzeżeniem programów profilaktycznych,

 4) rentgenodiagnostyki,

 5) cytologii, z zastrzeżeniem programów profilaktycznych.

2. W Zakładzie nie jest wymagane skierowanie na badanie diagnostyczne, które wykonuje osobiście lekarz udzielający świadczenia zdrowotnego i dla postawienia prawidłowej diagnozy wykonuje np.: badanie ultrasonograficzne, spirometryczne, audiometryczne itd.

 Powyższe nie dotyczy badań rentgenowskich, bowiem zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku (Dz. U. nr 194, poz. 1625) badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.Skierowanie takie zawiera:
- imię, nazwisko i datę urodzenia,
- cel i uzasadnienie badania lub leczenia,
- wstępne rozpoznanie kliniczne,
- informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
- podpis i pieczęć lekarza.

 

PROFILKATYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE:

Zakład realizuje, na podstawie umowy z DOW NFZ we Wrocławiu 2 profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie:

1) profilaktyki raka piersi (badania skryningowe - mammograficzne), adresowany do kobiet w wieku 50 - 69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy,

2) program profilaktyki raka szyjki macicy, adresowany jest do kobiet w wieku 25 - 59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się